ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Dung Phát:

  1. Đồng ý với Điều Kiện Sử Dụng: Bằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này.
  2. Bản Quyền và Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi nội dung, hình ảnh, video và tài liệu khác trên trang web và các dịch vụ của chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Dung Phát hoặc các bên sở hữu trí tuệ. Việc sao chép, phân phối hoặc sử dụng các tài liệu này mà không có sự cho phép từ chúng tôi là vi phạm bản quyền.
  3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng thông tin đó chỉ cho các mục đích quản lý và cung cấp dịch vụ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn trước.
  4. Thay Đổi và Hủy Bỏ Dịch Vụ: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc hủy bỏ nào một cách hợp lý.
  5. Phí và Thanh Toán: Các dịch vụ của chúng tôi có thể liên kết với các khoản phí. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý trả các khoản phí đó theo các điều khoản được quy định.
  6. Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trừ khi có quy định khác theo luật pháp hiện hành.

Bằng việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Giải pháp công nghệ Dung Phát, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trên. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.